BACK

White Horse River Park Landscape Design

Location:  Horse horse river park, Xi’An
Client:  City of Xi’an
Total Area:9.31Acres
Design:Jan.2016-
Construction: In Progress
Service:Landscape Design
Designers:XAUAT,ATA Shengmei,Mo dandan,Wangfang,Huang keli,Liufang,Zhangwei,He junda,Tan lizhi,Niu yuxuan,Hejie