Skip to main content

South Gate Garden

Owner:  Xi’an University of Architecture and Technology (XAUAT)

Initial Construction: 2015

Annual Plant Installation: 2015 to Present

Design Team:  North West Landscape Studio,  ATA Architects and Planners

Project Director: Hui Liu

Principal Designers: Mei Sheng

Project Manager: Xiaoli Wang

Project Landscape Architects: Juan P. Caceres, Dandan Mu, FangWang, Keli Huang, Fang Liu

Research Team: North West Landscape Research Institute, XAUAT

Research Supervisors: Hui Liu, Jingmao Wang, Lihua Li, Xuan Bao

Research Assistants: Cangshuan Li, Xiaohui Wu, Yong Liu, ChuangLiang, Ying Xia, Xiaoting Lang, Jiaxing Feng, Gang Li, Shengnan Li, LinjiaoZheng, Feifei Song, Jiaqi Zhang, Yuankai Zhang, Jiamin Tao, Xiao Kong, BowenXu, Aiyun Cheng, Mengke Li, Yiting Yang, Shun Zhang, Yunjun Li, Feng Guo.

Initial Construction Cost: RMB220,000.

General Contractor:  General Service Department, XAUAT

Project Sponsors: XAUAT, National Natural Science Foundation of China (Fund No. 51278410)

Material Donors: Shangxi Shanshui Yuejing Trade Co. (WoodStructure),  Xi An Hongyue Flower Co. Ltd.( Garden Seeds and Plants)

English Editor:Donna Gamache

Photographer: Hai Zhang