Skip to main content

Huixinyuan Boutique Hotel

Location:  YiChun . Jilin

Client:  Huixinyuan Investment Co. Ltd.

Total Area:160,000 sqft

Design:Apr. 2016 -

Construction: In Progress

Service:Interior Design

Designers: Wei Zhang, Kai Xu, Haoshi Shen