Skip to main content

Topwin Biomedical Industry Base

Location: Kunming, Yunnan

Client: Topwin Group

Total Area: 5.6 Hectors/13.84 Acres

Design: 2018

Service: Landscape Conceptual Design

Key Designers: Mei Sheng, Wei Zhang, Juan P. Caceres, Yinguan Ren, Bo Shen, Jixing Liu