Skip to main content

Lvliang Water Company Renovation

Location: Lvliang, Shanxi

Client:Lvliang City Administration Bureau

Total Area: 2,000sqm/ 21,528 sqft

Design: 2020.11

Service: Facade Renovation Conceptual Design

Key Designers: Wei Zhang, Pablo Molina Petrovich, Liyuan Zhang, Zemao Liu